Доклад за определяне на еднократно допълнително трудово възнаграждение на директора РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Доклад за определяне на еднократно допълнително трудово възнаграждение на директора

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

за признаване на квалификация от началника на РУО - Приложение №16 към чл.51, ал. 1 НА НAРЕДБА №15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

КАРТА КАРТА

за отчитане на вътрешноинституционална квалификация

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със СОП по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност Предварителна информация по чл. 15, ал. 3 от Наредба №10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Предварителна информация по чл. 15, ал. 3 от Наредба №10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образованиеДОКЛАД ДОКЛАД

за промяна в Списък-образец, указания в кои случаи се попълва и изисквания за декларация към доклада

План за квалификационна дейност План за квалификационна дейностОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТОИскане НВО/ДЗИ Искане НВО/ДЗИФабрична номерация Фабрична номерацияОбразец за платен годишен отпуск Образец за платен годишен отпускЗаявление за вписване в банка кадри Заявление за вписване в банка кадриДоклад за определяне на допълнително трудово възнаграждение на директора за официални празници Доклад за определяне на допълнително трудово възнаграждение на директора за официални празнициДоклад за определяне на еднократно допълнително трудово възнаграждение на директора Доклад за определяне на еднократно допълнително трудово възнаграждение на директора

Доклад за определяне на еднократно допълнително трудово възнаграждение на директораНА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Доклад за определяне на еднократно допълнително трудово възнаграждение на директора