left-shadow
Стратегии, планове и отчети РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Стратегии, планове и отчети


Годишен план за дейността на РУО - Търговище през учебната 2020/2021 година


 
Отчет за дейността на РУО - Търговище през учебната 2018/2019 година


НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ, ПО КОИТО РАБОТИ РУО - ТЪРГОВИЩЕ

Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната  система (2013 – 2020)

Стратегията за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието и науката (2014-2020г.)

Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 - 2020 г.

Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (2015 – 2020)

Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020

Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г.
 down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Стратегии, планове и отчети
right-shadow