НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

2017 г.  НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Обн. ДВ. бр.86 от 27 Октомври 2017 г.)

             НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Обн. ДВ. бр.81 от 10 Октомври 2017 г.)

             НАРЕДБА №4 ОТ 20 АПРИЛ 2017 Г. ЗА НОРМИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА (Обн. ДВ. бр.34 от 28 Април 2017 г.)

             НАРЕДБА № 1 ОТ 16 ЯНУАРИ 2017 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ ИЛИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ (Обн. ДВ. бр.10 от 27 Януари 2017г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2017 г.)

2016 г.  НАРЕДБА № 13 ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ  (Обн. ДВ. бр.80 от 11 Октомври 2016 г.)

             НАРЕДБА ЗА ДЕТСКИТЕ И УЧЕНИЧЕСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ С ОБЩА ЦЕНА, ИНИЦИИРАНИ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Обн. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г.)

           
НАРЕДБА № 16 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО В ИНСТИТУЦИИТЕ   (Обн. ДВ. бр.100 от 16 Декември 2016г.)             

             НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Обн. ДВ. бр.89 от 11 Ноември 2016 г.)

            
НАРЕДБА № 12 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ (Обн. ДВ. бр.75 от 27 Септември 2016 г.)

               
НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ (Обн. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016 г.)

           
 НАРЕДБА № 10 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Обн. ДВ. бр.73 от 16 Септември 2016г.) 

             
НАРЕДБА № 9 ОТ 19 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Обн. ДВ. бр.68 от 30 Август 2016 г.)
             
             
НАРЕДБА № 7 ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ПРОФИЛИРАНАТА ПОДГОТОВКА (Обн. ДВ. бр.67 от 26 Август 2016г.)

             
НАРЕДБА № 6 ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г. ЗА УСВОЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК (Обн. ДВ. бр.67 от 26 Август 2016 г.)

             
НАРЕДБА № 8 ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ИНФОРМАЦИЯТА И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Обн. ДВ. бр.66 от 23 Август 2016 г.)

             
НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Обн. - ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.)

2015 г. 
НАРЕДБА № 2 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  (Обн. ДВ. бр.70 от 11 Септември 2015г.)

            
НАРЕДБА № 4 от 30.11.2015 г. ЗА УЧЕБНИЯ ПЛАН (Обн. - ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 04.12.2015 г.)

             
НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА (Обн. - ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила от 08.12.2015 г.)

            
 НАРЕДБА № 6 от 30.11.2015 г. ЗА ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА (Обн., ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 14.12.2015 г.)

             
НАРЕДБА № 2 от 08.09.2015 г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА  КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (Обн., ДВ, бр. 70 от 11.09.2015 г., в сила от 11.09.2015 г.)

             
НАРЕДБА № 1 от 08.09.2015 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА (ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ) (Обн., ДВ, бр. 70 от 11.09.2015 г., в сила от 11.09.2015 г.)

             НАРЕДБА № 1 ОТ 4.01.2010 Г. ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА В ЗВЕНАТА ОТ СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА  (изм. и доп., бр. 92 от 27.11.2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)

2014 г.  НАРЕДБА № 10 ОТ 19 ЮНИ 2014 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ  (изм. и доп., бр.31 от 18 Април 2017г.)

2012 г.  НАРЕДБА № 1 ОТ 09.04.2012 г. ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОТО ОБЛЕКЛО НА ЛИЦАТА ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

2011 г.  
НАРЕДБА № 1 ОТ 17.05.2011 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМ И СПОРТНА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ В СПОРТНИТЕ УЧИЛИЩА

2010 г. 
НАРЕДБА № 1 ОТ 4.01.2010 г. ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА В ЗВЕНАТА ОТ СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

2009 г. 
НАРЕДБА № 2 ОТ 18.05.2009 г. ЗА УСВОЯВАНЕТО НА КНИЖОВНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

            
НАРЕДБА № 1 ОТ 23 ЯНУАРИ 2009 г. ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И/ИЛИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
        
2008 г. 
НАРЕДБА № H-5 ОТ 8.09.2008 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА

            
НАРЕДБА № 3 ОТ 18.02.2008г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА
         
2005 г.
НАРЕДБА ЗА ИЗМ. И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2003 г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧ. ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА  ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ
             
            
НАРЕДБА № 11 ОТ 28.03.2005 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

2004 г.  НАРЕДБА № 3 ОТ 17 МАЙ 2004 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ  (в сила от 28.05.2004 г.,  посл. изм. и доп., бр. 71 от 15.09.2015г.)

2003 г. 
НАРЕДБА № 4 ОТ 16.04.2003 г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

            
НАРЕДБА № 3 ОТ 15.04.2003 г. ЗА СИСТЕМАТА НА ОЦЕНЯВАНЕ

             
НАРЕДБА № 2 ОТ 14.04.2003 г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧ. ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И П. К. ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ (обн., ДВ, бр. 78 от 07.10.2011 г., в сила от 08.11.2011 г.)
            
            
НАРЕДБА № 1 ОТ 11.04.2003 г. ЗА УЧЕБНО-ИЗПИТНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (изм., бр. 80 от 12.09.2008 г., в сила от 12.09.2008)

             
НАРЕДБА ЗА УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА

2001 г. 
НАРЕДБА № 6 ОТ 28.05.2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ

2000 г
НАРЕДБА № 7 ОТ 29.12.2000 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ И ГРУПИТЕ И БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ И НА ДЕЦАТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ И В ГРУПИТЕ НА УЧИЛИЩАТА, ДГ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

            
НАРЕДБА № 4 ОТ 18.09.2000 Г. ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА   
        
            
НАРЕДБА № 2 ОТ 18.05.2000 г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ


ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА

ЗАКОН ЗА СТЕПЕНТА НА ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ И УЧЕБНИЯ ПЛАН

ЗАКОН ЗА МЛАДЕЖТА


ЗАКОН ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗАКОН ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ФУНКЦИИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ УПРАВЛЕНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТETO

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕСУРСНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА


ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

ИНСТРУКЦИЯ № 2 ОТ 29 ЮЛИ 1994 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "УЧИТЕЛ" ИЛИ "ВЪЗПИТАТЕЛ"


ИНСТРУКЦИЯ № 1 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

НА ВНИМАНИЕТО НА:
АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2018, Всички права запазени.
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ