Конкурси РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Конкурси

ЗАПОВЕД   № РД 06-138/16.04.2018 г.
 
На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, О Б Я В Я В А М  конкурс за заемане на длъжността „директор” на следните училища на територията на област Търговище:ПРАВИЛА
за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми1.
КОНКУРС за длъжността „старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Търговище

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия”, отдел  „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Търговище

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-459 от 21.03.2018 г. на министъра на образованието и науката, реши:
Допуска до конкурс следния кандидат:
1.    Мария Люблянова Вълчева
Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 23.04.2018 г. от 11:00 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. „Дондуков“ 2А, в зала № 2 на VII етаж. Същия ден ще бъде проведено интервюто с кандидата, издържал теста.
Допуснатият кандидат е необходимо да носи документ за самоличност и син химикал.
Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:
    Закон за държавния служител
    Закон за предучилищното и училищното образование
    Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план
    Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
    Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
    Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка
    Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите
    Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
    Наредба № 13 от 21.09.2017 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
    Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
    Наредба № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити
    Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване
    Наредба № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование
    Наредба № 2 от 18.05.2000 г. за учебното съдържание
    Учебни програми по учебните предмети  география и икономика, история и цивилизации/история и цивилизация, философия/предметен цикъл „Философия”, гражданско образование/свят и личност и религия.
    Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
    Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация.
Председател на комисията
                               
2. КОНКУРС за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Търговище

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информацията”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО), Регионално управление на образованието (РУО) – Търговище

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-455/21.03.2018 г. на министъра на образованието и науката, реши:
Допуска до конкурс следните кандидати:
1.    Моника Диянова Златева
2.    Мария Ангелова Илиева
3.    Ваня Савчева Маркова
Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 23.04.2018 г. от 11:00 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. „Дондуков“ 2А, в зала № 2 на VII етаж. Същия ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите, издържали теста.
Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.
Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:
    Закон за държавния служител
    Закон за предучилищното и училищното образование
    Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието
    Наредба № 2 от 24.01.2017 г. за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
    Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
    Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
    Закона за администрацията
    Закон за електронното управление
    Закон за защита на личните данни
    Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
    Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
    Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Председател на  комисията

      

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  Министерство на образованието и науката   

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-456 / 21.02.2018 г. на министъра на образованието и науката


ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Търговище
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.
1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:
    - длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
- наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
- минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
- професионална квалификация „учител по история“ или „учител по география“, или „учител по история и география“, или „учител по история и философия“, или „учител по философия“
- минимален професионален опит – най - малко 1 година стаж като учител по история или по география, или по философия или
- минимален ранг -V младши
1.2. Допълнителни изисквания:
- професионална област - от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления История и археология или Науки за земята или Философия, или Педагогика на обучението по география, или Педагогика на обучението по история, или Педагогика на обучението по философия
- допълнителна квалификация/обучение – компютърни умения, владеене на чужд език
2. Начин на провеждане на конкурса:
- тест
- интервю
3. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
- Копие от документ за придобита професионална квалификация „учител по история“ или „учител по география“, или „учител по история и география“, или „учител по история и философия“, или „учител по философия“
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
- Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата
4. Срок и място за подаване на документи:
- Краен срок за подаване на документи – 05.04.2018 г. включително
         - Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Търговище, ул. „Иван Вазов” № 1, етаж 2 всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа. Телефони за контакт: 0601/6-28-35 и 0601/6-28-34.
        5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Търговище и електронните страници на РУО – Търговище и МОН.
6. Кратко описание на длъжността:
Основната цел на длъжността „старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия“ е да създаде условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалното управление на образованието чрез организационно-методическа дейност и контрол на обучението по учебните предмети география и икономика, история и цивилизации/история и цивилизация, философия/предметен цикъл „Философия“, гражданско образование/свят и личност и религия.
Преките задължения на „старши експерта по обществени науки, гражданско образование и религия“ са да координира, контролира и организира прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти и учебните програми, свързани с обучението по география и икономика, история и цивилизации/история и цивилизация, философия предметен цикъл „Философия“, гражданско образование/свят и личност и религия в училищата и центровете за специална образователна подкрепа на територията на съответната област. Методически подпомага, организира и провежда работни съвещания с учителите по география и икономика, история и цивилизации/история и цивилизация, философия/предметен цикъл „Философия“, гражданско образование/свят и личност и религия.
7. Минималният размер на основната заплатата, определена за длъжността, е 905.00 лева (основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).
8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.
9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
    Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието и науката
О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-454 / 21.03.2018 г. на министъра на образованието и науката


ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Търговище
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място
1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:
    - длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
- наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
- минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
- минимален професионален опит – 1 година опит в областта на анализа и обработката на информация или
- минимален ранг - V младши
1.2. Допълнителни изисквания:
- професионална област – съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления: „Математика“, „Информатика“, „Информатика и компютърни науки“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Обществени комуникации и информационни науки“
- допълнителна квалификация/обучение – ползване на английски език
2. Начин на провеждане на конкурса:
- тест
- интервю
3. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
4. Място и срок за подаване на документи:
         - Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Търговище, ул. „Иван Вазов” № 1 всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Телефони за контакт 0601/6-28-35 и 0601/6-28-34.
        - Краен срок за подаване на документи – 05.04.2018 г. включително
        5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Търговище и електронните страници на РУО – Търговище и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:
Основната цел на длъжността „старши експерт по анализ на информацията“ е да провежда политика и реализира дейностите на РУО в областта на използването и разширяването на управленската информационна система на образованието. Предлага решения по предоставени за съгласуване материали, отнасящи се до информационните системи и технологии.
Областите на дейност са свързани с анализиране на информационните потребности на РУО, държавните и общинските училища, детски градини и обслужващи звена на територията на областта и предлага решения за тяхното удовлетворяване. Методически ръководи, наблюдава и контролира организацията и управлението на информационните потоци в системата на образованието в областта. Извършва дейности по изграждането на регистри в системата на образованието на областно ниво. Прави предложения за промени в софтуера във връзка с изменения в нормативната база на МОН и във връзка с изготвяните аналитични справки. Извършва дейности по управление и изпълнение на проекти, финансирани/съфинансирани от фондове и програми на Европейския съюз, по които бенефициент/партньор е РУО. Оказва техническа помощ на служителите в РУО по възникнали проблеми при обмен на данни.
7. Минималният размер на основната заплата, определена за длъжността, е 905.00 лева (основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията).
8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.
9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
    Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието и науката


   
НА ВНИМАНИЕТО НА:
АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2018, Всички права запазени.
Конкурси