Конкурси РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Конкурси


Със Заповед № РД09- 2127/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката е обявен конкурс за заемане на длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (български език и литература)”  - 1 място в Българско средно училище "Хр. Ботев" - гр. Братислава, Словакия.
обява
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИКЛЮЧИЛИ КОНКУРСИ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността 
„директор” на училище на територията на област Търговище

Обява за конкурс за заемане на длъжността „директор” на  училища на територията на област Търговище


на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат

Декларация-образец

Примерно заявление за участие

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Със Заповед № РД09- 1492/10.07.2020 г. на министъра на образованието и науката е обявен конкурс за заемане на длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (английски език)”  - 1 място в Българско средно училище "Д-р П. Берон" - гр. Прага, Чешка република.
обява

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Със Заповед № РД09- 14932/10.07.2020 г. на министъра на образованието и науката е обявен конкурс за заемане на длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (бъллгарски  език и литература)”  - 1 място в Българско средно училище "Хр. Ботев" - гр. Братислава, Словакия.
обява

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Със Заповед № РД09- 1319/11.06.2020 г. на министъра на образованието и науката е обявен конкурс за заемане на длъжността „главен експерт” в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в Министерството на образованието и науката.

Обявлението за конкурса е публикувано на интернет страницата на Министерството на образованието и науката раздел „Конкурси“, рубрика „Държавни служители, директори на училища и специализирани обслужващи звена“ на посочения линк:

https://www.mon.bg/bg/100124 Заповед № РД09- 1338/15.06.2020 г. на министъра на образованието и науката за обявен конкурс за заемане на длъжността „директор” на Българското средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия

Декларация
 


НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Конкурси