Конкурси РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Конкурси

 ЗАПОВЕД № РД 06-354/20.09.2018 г. на началника на РУО-Търговище за обявяване на конкурс за заемане на длъжността „директор” на следните училища на територията на област Търговище:
                           
1.Второ средно училище "Проф. Никола Маринов", град Търговище       
2.Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий", село Драгановец
3.Основно училище "Васил Левски", село Славяново

на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-2680 / 19.09.2018 г. на министъра на образованието и науката
ОБЯВЯВАМ КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Търговище

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-2675 / 19.09.2018 г. на министъра на образованието и науката
ОБЯВЯВАМ КОНКУРС за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Търговище


НА ВНИМАНИЕТО НА:
АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2018, Всички права запазени.
Конкурси