left-shadow
Проект ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Проект ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

Актуализирана индивидуална карта Актуализирана индивидуална карта

по проект "Подкрепа за успех"
2020-10-09 15:17:25

 Документи за учебната 2019/2020 г. по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР Документи за учебната 2019/2020 г. по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР


2019-10-31 10:47:44

Документи по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ Документи по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“


2019-09-30 16:36:52

Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
2019-09-30 15:43:17Страница: 1 от 1
1

down-shadow
down-shadow 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Проект ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ
right-shadow