За по-безопасно училище и детска градина РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
За по-безопасно училище и детска градина

 Сигурността и безопасността на децата в детските градини и на учениците в училище е първостепенна междуинституционална грижа. През март по препоръка на МОН в цялата страна се организират съвместни работни срещи на всички заинтересовани институции – училищата и детските градини, РИО, Областните администрации, ОДМВР и местните власти. Дискусията за област Търговище се проведе на 14.03.2016 г. в залата на IV ОУ „Иван Вазов”, гр. Търговище.  В нея активно участие взеха представители на всички ангажирани с проблема институции от областта. На срещата директори презентираха положителен опит по отношение на пропускателния режим в учебните сгради и мерките за осигуряване на безопасността на техните възпитаници. Почти всички сгради в общинските центрове се охраняват чрез видеонаблюдение, а пропускателният  режим навсякъде е уреден съгласно действащата нормативна база със заповед на директора и график за дежурство на непедагогическия персонал. Очертани бяха и актуални проблеми, преди всичко финансови, и невъзможност да се договори охрана от лицензирани охранители. Съгласно чл. 256, ал.1, т. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование основни отговорности за осигуряване и контрол на сигурността в детските градини и училищата имат органите на местното самоуправление. МОН разработва национална програма „Достъпно и сигурно училище”, която предстои да бъде приета от МС през април. В програмата по модул „Сигурност” се предвижда да бъде закупена техника за контрол на достъпа в учебните сгради. Национална среща по въпросите на сигурността в учебните сгради ще се проведе през април съвместно с представители на МВР, Министерство на правосъдието, ДАНС,НПО, местната власт.
 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
За по-безопасно училище и детска градина