Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет "Ремонт на 2 /два/ броя парни котли с преустройство във водогреен тип в ПГТЛП, град Омуртаг"

Документация - ТУКНА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет "Ремонт на 2 /два/ броя парни котли с преустройство във водогреен тип в ПГТЛП, град Омуртаг"