Родителска среща на пилотните паралелки в начален етап по проект за кариерно ориентиране РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Родителска среща на пилотните паралелки в начален етап по проект за кариерно ориентиране

които работят по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Присъстваха лектори от Центъра за кариерно ориентиране към РУО Търговище, които разясниха целите на програмата.
Йорданка Филева – главен учител

НА ВНИМАНИЕТО НА:
Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2019, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Родителска среща на пилотните паралелки в начален етап по проект за кариерно ориентиране