Регионалните образователни приоритети през 2019/2020 учебна година РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Регионалните образователни приоритети през 2019/2020 учебна година

     Днес, 20.09.2019 г., в актовата зала на Първо ОУ „Христо Ботев” се проведе съвещание с директорите на всички образователни институции в област Търговище. Работната среща се организира от Регионално управление на образованието – Търговище и на нея присъстваха още представители на МВР, ДАНС, РЗИ и Военно окръжие – Търговище. 
     Началникът на РУО г-жа Елка Станчева представи приоритетните дейности по изпълнение на националната образователна политика през настоящата учебна година. Тя обърна внимание на дейностите и новите моменти по изпълнение на политиките по обхващане и включване на децата и учениците в образователната система – създаването и функционирането на екипи за превенция, етапите за работа и др. Г-жа Станчева представи още контролната дейност и методическата подкрепа от страна на РУО, основните моменти в модернизацията на професионалното образование и обучение, предизвикателствата и приоритетите в образователния процес, както и новите моменти, свързани с училищната документация. 
     Съвещанието продължи с представяне на  иновативни практики при обучение, терапия и рехабилитация на деца и ученици със СОП. Христо Христов – директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в Търговище (РЦПППО) представи методите за усъвършенстване на допълнителната подкрепа и методическото подпомагане за развитие на успешни педагогически практики. 
     По време на срещата г-жа Станчева съобщи, че през тази учебна година ще се създаде Регионален методически съвет към РУО, чиято основна цел ще е насочена към планиране, организиране и провеждане на инициативи, свързани с оказване на методическа подкрепа на директорите и учителите, популяризиране на добри педагогически практики и повишаване на резултатите на учениците чрез разнообразни форми на педагогическа подкрепа. 
    Началникът на РУО информира още, че стартира третата кампания по Дейност 1 по проект „Квалификация за професионалното развитие на педагогическите специалисти”.  Новата кампания ще обхваща периода от 01.09.2019 г. до 31.08.2020 г. Публикуването на програмите от изпълнителите на обучения започна от 23.08.2019 г. и продължава текущо до края на кампанията. Възможността за записване на педагогическите специалисти за участие в обученията през третата кампания започна от 02.09.2019 г. 
     Необходимо е педагогическите специалисти, неучаствали до момента в обученията, да направят своя избор за обучение в информационната система на проекта за сформиране на групи за обучения.
 

Галина Димитрова
ст. експерт по ОСО в РУО - Търговище 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Регионалните образователни приоритети през 2019/2020 учебна година