Работна среща по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Работна среща по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

         На 04.10.2018 г. бе даден старт на  проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката. 
         С цел популяризиране на дейностите и запознаване с Инструкцията  по проекта на 03.12.2018 г. беше проведена работна среща с педагогическите специалисти от област Търговище (учители, директори на училища, детски градини и др.), които участват в целевата група. Срещата се състоя по инициатива на г-жа Елка Станчева – Началник на РУО - Търговище. На участниците беше представена презентация от г-жа Донка Накова – експерт от екипа на РУО по проекта, относно основните цели приоритети и технологията на провеждане на обученията, както и заявените и проведени до момента обучения на педагогически специалисти. Обсъдиха се актуални въпроси и се проведе дискусия по конкретни казуси. 
         Всички участници ще имат възможност да заявят желание за обучение по определени програми, които съответстват на нуждите им от квалификация. За целите на проекта са планирани разходи за провеждане на квалификационни курсове на целевата група и разходи за придобиване на професионално-квалификационна степен.
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Работна среща по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“