Проект  BG05M2OP001-2.006-0001 РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Проект BG05M2OP001-2.006-0001 "Ученически практики-фаза I"

Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ по ОП НОИР допълва и развива проект BG051PO001-3.3.07 „Ученически практики“ по ОП РЧР 2007-2013, при който успешно приключените ученически практики са над 46 000.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1"
Проектът ще допринесе за постигането на специфичните цели на ПО2 и ИП 10iv на ОП НОИР.

Общата цел на проекта
е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно:
• Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;
• Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;
• Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.

Конкретните цели на проекта са:
1. Подкрепа за създаване и функциониране на УТФ и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании чрез насърчаване на придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса.
2. Подкрепа за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда.

Невяна Захариева
Регионален координатор
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Проект BG05M2OP001-2.006-0001 "Ученически практики-фаза I"