Полезна квалификационна форма  за класни ръководители в I ОУ „Христо Ботев“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Полезна квалификационна форма за класни ръководители в I ОУ „Христо Ботев“

 На 12.11.2015 г. в I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище се проведе дискусия на тема: „Методи за позитивно общуване между учители и ученици“. Тя е заложена в Плана за квалификационна дейност на институцията през учебната 2015/16 година, в раздела „Вътрешноучилищна квалификация“. Присъстваха 13 класни ръководители от прогимназиален етап и г-н Д. Алексиев – директор на I ОУ.
 В ролята на обучител влезе Светлана Николова – председател на МО на класните ръководители, ст. учител по математика. Тя представи акценти от проблематиката, разгърната в книгата на Камелия Мирчева /психолог и художник/ „Комуникативни умения и позитивно общуване“.
 Мисъл на Рудолф Драйкурс бе отправната точка в изложението: „Ние несъзнателно влияем по положителен или съответно по отрицателен начин на околните и така допринасяме за техния успех или провал“. В семейството децата се учат да общуват, а в училище учат и затвърждават първите си социални роли в междуличностните отношения. Основният проблем при комуникацията на младите хора днес е, че тя се осъществява предимно в интернет, в социалните мрежи. Общуването с родителите е сведено до минимум  и засяга главно битови теми.
 Често ние забравяме за властта на думите, които могат да окуражат едно дете или да го накарат да спре да вярва в себе си. В класната стая най-важният фактор е учителят. Неговият личен подход създава атмосферата – той може да бъде инструмент за вдъхновение и тогава резултатите от образователния процес са позитивни. Доброто общуване е критерий за успешни междуличностни взаимоотношения и за формиране на самооценка и самоувереност. Позитивното възпитание в класната стая е насочено към промяна на негативното поведение при общуване „учител – ученик“.
 Пред колегията бяха разяснени похвати за позитивно възпитание в класната стая и правила при задаване на въпроси. Интересната тема предизвика активна дискусия, в чиито рамки всички класни ръководители споделиха собствен педагогически опит, свързан с наблюдаването на комуникативния процес с учениците. 
 В края на изложението Св. Николова запозна аудиторията с обобщените резултати от проведено анкетно проучване в три паралелки /ученици от V и VI клас/. Анкетата съдържа осем въпроса и дава информация за мнението на младите хора по проблематиката на отношенията „учител – ученик – родител“.
Галина Станчева – главен учител по БЕЛНА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Полезна квалификационна форма за класни ръководители в I ОУ „Христо Ботев“