Покана за набиране на обучители за провеждане на еднодневни семинари с образователни медиатори РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Покана за набиране на обучители за провеждане на еднодневни семинари с образователни медиатори

          Покана за набиране на обучители

        Във връзка с изпълнението на Дейност 7 по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014 - 2020 г., на сайта на Министерството на образованието и наука е публикувана покана за набиране на обучители за провеждане на еднодневни семинари с образователни медиатори, социални работници и директори на училища, включени в изпълнението на проекта. Поканата е достъпна на следния линк: https://www.mon.bg/bg/100663. Срокът за кандидатстване е до 17:30 ч. на 29.11.2019 г. (петък).
 
Кандидатите следва да отговарят на следните минимални изисквания:
 
-        да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от областите на висше образование „Педагогически науки“, „Хуманитарни науки“, „Социални, стопански и правни науки“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;
 
-        да имат най-малко три години опит в работа с уязвими групи, в т.ч. с ученици в риск от преждевременно/ранно напускане на образователната система и с родители, които пренебрегват ползите от включване в системата на образование или възпрепятстват децата си от посещение на училище.
 
За предимство ще се счита кандидатът да има:
 
-        участие в изпълнение на най-малко една успешно завършена дейност/ услуга/договор като експерт/обучител в посочената област;
 
-        опит в ръководството и/или реализацията на проекти с участието на помощник на учителя/помощник-учител/медиатор/социален работник.

Документи за кандидастване:

- Автобиография
- Бланка

 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Покана за набиране на обучители за провеждане на еднодневни семинари с образователни медиатори