Писмо на министъра на образованието и науката РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Писмо на министъра на образованието и науката

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Писмото изтеглете ОТ ТУК
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Писмо на министъра на образованието и науката