ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ" в гр.Велико Търново

       В периода 28 – 30.06.2019 г. в гр. Велико Търново се проведе обучение от втората кампания по Дейност 1 по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран по ОП НОИР 2014 - 2020 г. на педагогически специалисти, работещи в I СУ „Свети седмочисленици”, гр. Търговище, област Търговище. Темата на обучението е „Използване на иновативни методи за развитие на творческото мислене, таланта, емоционалната интелигентност на децата и учениците”. Обучението е проведено от ЦПО към „Матев – строй” ЕООД. 
       Участниците се запознаха с най-новите методи за работа в училищна среда, насърчаваща индивидуалното развитие на учениците и по-специално творческото мислене, таланта, емоционалната интелигентност. Освен богат набор от информация за развитието на тази сфера, обучението предлага и подробно разглеждане на конкретни методи и инструменти с вече доказани добри резултати в практиката. Във формат на дискусия, участниците имаха възможност да споделят опит/знания за методи, които познават и/или ползват в работата си. Предвидена бе и специална сесия за представяне на безплатни информационни ресурси от интернет страници на международни организации, работещи в тази сфера. Представени бяха подробно няколко метода и обсъдени с участниците основните им характеристики и предимства.           По групи участниците имаха възможност да обсъдят и подберат подходящ метод за ситуацията, в която работят. 
Формата на обучението е частично присъствена, с продължителност 48 академични часа, от които 24 присъствени и 24 дистанционни и участниците ще получат удостоверение с 3 кредита.
 
 НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ" в гр.Велико Търново