Обучение по Проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Обучение по Проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”

           На 07 и 08.03.2020 г. в с. Черневци, обл. Габрово 10 учители от  ОУ ”Христо Ботев” с. Зелена морава и 12 учители от ПГ „Симеон Велчев“ гр. Омуртаг участваха в обучение по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификации за професионално развитие на педагогическите специалисти” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. на тема: „Индивидуализиране на обучението с електронни учебни системи с продължителност на обучението 32 академични часа и присъждане на  2 квалификационни кредита. Обучение премина при отлична организация и в условия на активна обучителна дейност с Борислава Иванова лектор от  "Орак Инженеринг" ЕООД.
          Основният акцент в обучението беше насочване към индивидуализацията на процеса на обучение на основата на създаване на електронни курсове, отчитащи индивидуалните особености на обучаемите, в това число психологически особености, ниво на първоначалните знания, степени на възприемане, а също и индивидуални цели и задачи на обучението.
 
Емилия Стефанова
Директор на ОУ ”Христо Ботев” с. Зелена морава
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Обучение по Проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”