left-shadow
Обучение по проект BG05M20P001-2.010-0001„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Обучение по проект BG05M20P001-2.010-0001„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

        На 19 и 20 септември 2020 г., в гр. Русе се проведе обучение на 20 учители от Основно училище „Антон Страшимиров” с. Светлен, Основно училище „Отец Паисий“ с. Подгорица, II Основно училище „Н. Й. Вапцаров“ гр. Търговище и ПГЕС гр. Търговище.  Квалификацията е по Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита, съгласно държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти” по проект BG05M20P001-2.010-0001„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
       Обучението се осъществи от "Орак - инженеринг" ЕООД, гр. Пловдив с обучител                Христина Дачева. Темата бе „Дистанционни форми на обучение, LMS системи за управление на учебното съдържание и тестване“, с продължителност на обучението - 32 академични часа. Участниците ще получат удостоверение с 2 квалификационни кредита.
 

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Обучение по проект BG05M20P001-2.010-0001„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“
right-shadow