left-shadow
Обучение на педагогическите специалисти от СУУУС „Свети Иван Рилски” - гр. Търговище РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Обучение на педагогическите специалисти от СУУУС „Свети Иван Рилски” - гр. Търговище

       Съвременната среда, в която живеем, работим, образоваме и възпитаваме децата, които са доминирани от технологии и информация, поставя пред нас, педагозите, предизвикателство за постоянна квалификация със силно практическа насоченост в  STEM подходите. 
В периода 16.08.2021 г.- 18.08.2021 г. се проведе обучение на педагогическите специалисти от СУУУС „Свети Иван Рилски”- гр. Търговище от СНЦ "Образование и технологии" – гр. Бургас по проект BG05M20P001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", Кампания 4, Дейност 1 на тема „ STEM (STEAM) в образованието - работници за ресурси и идеи”.
       Обучението протече при изключителна организация от г-жа Донка Накова – експерт, програми и проекти в РУО - Търговище, проф. д-р Румяна Папанчева и екипа й от СНЦ "Образование и технологии" – гр. Бургас. 
Наситено с образователни методи, ползотворни и приложими в бъдещата ни работа с учениците с увреден слух, обучението формира у нас знания, умения и компетентности за иновативни методи за преподаване, съвременни методи за оценяване на учебните резултати с цел постигане на качествено образование и личностно развитие на учениците. 
       Творческите моменти бяха изпълнени с емоционалност, креативни идеи и бъдещи планове в работата ни като сурдопедагози. На всички успешно преминали обучението участници ще бъде издадено Удостоверение за присъдени 3 квалификационни кредити.
 
Полина Тодорова
Директор на „Свети Иван Рилски” - гр. Търговище

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2022, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Обучение на педагогическите специалисти от СУУУС „Свети Иван Рилски” - гр. Търговище
right-shadow