НАСОЧВАНЕ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
НАСОЧВАНЕ

 Информация от Наредба №10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
Раздел VII.

Приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип (Загл. изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., предишен Раздел VІ - ДВ, бр. 32 от 2019 г.) 
 
Чл. 95. (1) Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.

(2) Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) Началникът на регионалното управление на образованието определя комисия за насочване на учениците по ал. 1 и 2, която включва трима експерти от регионалното управление на образованието, юрист и лекар педиатър, определен от съответния регионален център по здравеопазване, и двама специалисти от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

Чл. 96. (1) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) Учениците трябва да отговарят на условията, определени в чл. 55 (успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване), с изключение на учениците със специални образователни потребности, по чл. 120, ал. 7 ЗПУО.

(2) Учениците подават в регионалното управление на образованието от 3 до 21 май следните документи:

1. заявление с подредени желания; ЗАЯВЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

2. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г.)

3. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия - за учениците по чл. 95, ал. 1;

4. служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип - за учениците по чл. 95, ал. 2;

5. нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето.

Чл. 97. Насочването на учениците по чл. 95, ал. 1 се извършва по списъци, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката. СПИСЪЦИТЕ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

Чл. 98. (1) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) Комисията насочва учениците по чл. 95, ал. 1 съобразно тежестта на заболяването и произтичащите от него ограничения, оценките от първия учебен срок по балообразуващите учебни предмети за съответния профил или специалност от професия и заявените желания, а учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 ЗПУО и съобразно становището на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности в регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

(2) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Информацията за срочните оценки на учениците от първия учебен срок се осигурява служебно.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Броят на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 ЗПУО, насочени по реда на ал. 1 на места, определени с държавния план-прием, не може да надвишава 4 ученици в паралелка, от които учениците със специални образователни потребности не може да са повече от 3.

Чл. 99. (1) Комисията съставя протокол за извършеното подреждане и насочване.

(2) Препис-извлечение от протокола по ал. 1 и документите по чл. 96, ал. 2 се изпращат от комисията на директорите на училищата до 14 юни. Копия от документите се съхраняват една учебна година в РУО.

Чл. 100. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) Учениците се записват в училището до три дни след приключване на втория учебен срок.

(2) В случаите, когато учениците са записани в паралелка, за която няма да се извършва държавен прием, те се пренасочват от комисията.


Невяна Захариева
Председател на комисията за насочване на ученици
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
НАСОЧВАНЕ