Изложба по проект „Твоят час” РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Изложба по проект „Твоят час”

В края на учебната 2016/2017 година в Регионално управление на образованието – Търговище беше организирана изложба по Проект BG05M2OP001-2.004 „Твоят час”. В изложбата бяха представени най-добрите произведения, изработени от участващите ученици в групите по интереси от училищата. В продължение на един месец изложените експонатите бяха разглеждани с интерес от участниците в проекта и обществеността от област Търговище.
Проектът „Твоят час” стартира в началото на учебната година. В него се включиха всички училища от област Търговище – общо 55. Сформираха се 607 групи, от които 370 по интереси с общ брой ученици 4869. За преодоляване на обучителните затруднения се сформираха общо 237 групи с 1591 броя ученици. Проектът е финансиран от Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.


НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Изложба по проект „Твоят час”