ИНТЕРАКТИВЕН ОТКРИТ  УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в XI„а“ клас при ПГТЛП – Попово, изнесен от г-жа Галя Николаева РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
ИНТЕРАКТИВЕН ОТКРИТ УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в XI„а“ клас при ПГТЛП – Попово, изнесен от г-жа Галя Николаева

На 21.12.2017 год. се проведе открит урок с учениците от XI „а“ клас на тема: „Мотивите за слепотата, пиянството и лудостта в романа „Под игото“ от Иван Вазов /главата „Пиянство на един народ“/. На урока присъстваха старши експертът по български език и литература – господин Димитър Петров, Директорът на гимназията – госпожа Каролина Христова – Маркова и учители  по предмета от Община Попово и от Община Опака.
Часът започна с проверка от учителката и установяване на отсъствието  на двама ученици.Същите  водят  диалог, проведен  във виртуалното пространство „някъде“ пред  училището на тема дали да влязат в час по литература или да отидат на кафе, тъй като нечетящият ученик Пламен не си е доспал, цяла нощ си е чатил и майка му едва го е събудила от сън, за да го изпрати на училище.Истинската причина е обаче нежеланието му да посети часа по литература и да слуша за романа „Под игото“.
Отличникът Митко е  прочел романа, изгледал е филма, потърсил е и литературна критика за него и силно се е впечатлил от значимостта и мястото на първия български роман в историята на българската  литература, която без Иван Вазов и без този роман е като България без Стара планина.Така той успява да убеди Пламен да влезе в часа и да се докосне до тази малка енциклопедия за живота на българите през последните години на робството, тогава когато идеята за национално освобождение достига до своя апогей, до своята кулминативна точка.
След  този разговор  двамата  излизат от своя свят и влизат  с „малко“ закъснение в часа по литература, който започва с разделяне на учениците на три групи и определяне на лидерите, които представятекипите си,пред които е поставен по един таблет, листове за писане и романът „Под игото“ пред  всеки  ученик.
Урокът е изцяло интерактивен и всички дейности и задачи са на цифровия визуализатор. Мозъчната атака се осъществява чрез две задачи, изписани на визуализатора – първата, изразяваща се в решаването на кратък  литературен  тест, свързан  със  сюжета, композицията и персонажната система,а втората с попълването на слънчеватапаяжина, свързана с нивата на конфликтност в романа „Под игото“.Учениците работят съвместно и отговарят на таблетите.
Следва поставяне на темата и изслушване  на главата „Пиянство на един народ“ в изпълнение на Десислава Георгиева  и  подходящ  снимков материал, дело на киноклуб  към ПГТЛП – с ръководител г-н Бойко Михайлов.След изслушване на главата на визуализатора бяха изписани по две задачи за всяка група, свързани  с поставените в  заглавието проблеми.Лидерите на екипите  докладваха по въпросите, а  учителката ги обобщи.
Като обща задача за всички ученици от групите бе да създадат кратък текст по зададено начало на тема: „Моето лично „под иго“ е …“. Прочетени бяха интересни текстове , изразяващи личното мнение на учениците за съвременния начин на живот  и зависимостта на някои ученици от семейството, на обществото от властимащите и политиците. Учителката обобщи оформилите се тези и изтъка значимостта и  значението на извоюваната с много жертви  свобода  като един безценен  дар.
Учениците преписват плана, написан на визуализатора  и стиховете: „В няколко деня, тайно и полека, народът порасте на няколко века“, обобщаващи духа на епохата.
Във финалната част на урока , скептично настроеният Пламен  тихо запява песента „Боят настава“, с което красноречиво показва своята промяна в  мисленето, а след него запява песента и целият клас.
       Направена бе оценка за работата на учениците по групи и обсъждане на урока от присъствалите учители.

НЕЛИ ЙОРДАНОВА
СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО БЕЛ
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
ИНТЕРАКТИВЕН ОТКРИТ УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в XI„а“ клас при ПГТЛП – Попово, изнесен от г-жа Галя Николаева