Информация за проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО




Информация за проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене

чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ ще откриете на:
http://tvoiatchas.mon.bg/




НА ВНИМАНИЕТО НА:




 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Информация за проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене