Информация за проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Информация за проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене

чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ ще откриете на:
http://tvoiatchas.mon.bg/


НА ВНИМАНИЕТО НА:
АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2019, Всички права запазени.
Информация за проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене