Финализиране на проект РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Финализиране на проект "Изкуството да променяме нашия свят" във Второ начално училище „Васил Левски” гр. Омуртаг

      На 28.09.2020 г. във Второ начално училище „Васил Левски” гр. Омуртаг бяха презентирани резултатите от дейностите по проект "Изкуството да променяме нашия свят", финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.
      Ръководителят на проекта е Татяна Петрова, директор на училището, в присъствието на учители, родители,  ученици и граждани посочи, че това е поредния реализиран  проект от Второ начално училище „Васил Левски” гр. Омуртаг, който  допринесе за издигане на авторитета на училището. Чрез разнообразни дейности, форми и подходи, бе утвърден модел на ефективно партньорство между ученици, родители и учители от ІІ НУ „Васил Левски“ гр. Омуртаг, от други училища и местните институции, които  активно работиха  за постигане на споделена отговорност за развитието и просперитета на децата,  провокираха идеи и мероприятия свързани с образователното интегриране на учениците. Всичко това повиши  мотивацията на  децата и учениците за активно участие в учебния процес и извън него,  утвърди  у учениците на чувство  за равнопоставеност и значимост. 
       Дейностите по проекта съдействаха за възпитаване на учениците в толерантност и  ги мотивира да посещават редовно учебни занятия, разви се  създадения устойчив модел за работа на училището с родители, увеличиха се желаещите родители да участват в дейности по училищни проекти, създаде се благоприятна среда и доверие между учители и  родители на децата и учениците от ромски произход за ефективна съвместна работа за превенция на отпадащи  ученици от образователната система.
       Дейностите по проекта включваха:
1. Състезание “Лъвски скок“-участие в общоградско състезание
2. Празник „Пъстър Великден“- отбелязване на празника съвместно с община Омуртаг
3. "Моят детски свят"- любими занимания- изложба на детски рисунки
4. "Заедно в клас- как се уча"- съвместна учебна дейност
5. "Моята бъдеща професия"- дискусия
6. "Ние и Европа"-познавателна игра
7. "Спортуваме заедно"
8. "Моята Родина"- изложба с различни техники
9. „Ще бъда до теб“- съвместна дейност с ученици-наставници
10. „Да се опознаем взаимно“- взаимно опознаване на ученици от гр. Омуртаг и гр. Белене
11. „Морски приключения” – в гр. Приморско
 
Реализираният проект постигна отлични резултати:
Осъществи се ефективна образователна интеграция и пълноценна социализация на учениците чрез осъществяване на дейности за мобилност за ученици, учители и родители с цел обхващане и задържане на децата и учениците в училище.
Разшириха се съвместните дейности между училището, училища с преобладаващ състав от мнозинството и местните институции.
Повиши се  мотивацията на ромските деца и ученици за участие в съвместни дейности с ученици от мнозинството с оглед утвърждаване на чувството за равнопоставеност и взаимно зачитане.
Постигна се привличане, приобщаване и повишаване на капацитета и самоорганизацията на ромските родители към мобилните дейности.
Създаде се  атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство между учители, родители и ученици.
       Презентирането на проект "Изкуството да променяме нашия свят", заедно”, финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства бе осъществено в съответствие с  дейност 2 „Информиране и публичност“.
       Присъстващите изразиха своето мнение за проекта чрез попълване на анкети, които ще бъдат полезни за по-нататъшната дейност на училището при реализиране на бъдещи проекти.
 
 
Татяна Петрова Петрова,
Директор на Второ начално училище „Васил Левски” гр. Омуртаг, 
Ръководител на проекта
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Финализиране на проект "Изкуството да променяме нашия свят" във Второ начално училище „Васил Левски” гр. Омуртаг