ГРАФИК РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
ГРАФИК

 ГРАФИК за дейностите по насочване на ученици 

ЗАЯВЛЕНИЕ  Обр. 1 - за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от зпуо, от домове за деца, лишени от родителска грижа и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

ЗАЯВЛЕНИЕ Обр. 2 - за насочване на ученици със СОП, които ще завършат VІІ клас с удостоверение за завършен клас и ще продължат обучението си след преценка на потребностите и изразено становище от РЦПППО–ТърговищеНА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
ГРАФИК