Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

 Документи за учебната 2019/2020 г. по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР Документи за учебната 2019/2020 г. по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИРДокументи по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ Документи по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондовеНА ВНИМАНИЕТО НА:
Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2019, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“