Проект № BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Проект № BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“

Проект № BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“ Проект № BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“

Стартира работата по проект № BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Проект № BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“