Прием след седми клас РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Прием след седми клас

Заповед № РД 06-138/14.09.2020 г. на началника на РУО - Търговище Заповед № РД 06-138/14.09.2020 г. на началника на РУО - Търговище

за утвърдения реализиран държавен план-прием за учебната 2020/2021 година по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво

Брой записани ученици за учебната 2020/2021 година  по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, Брой записани ученици за учебната 2020/2021 година по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии,

в средните и обединените училища на областно ниво както следва:

Свободни места след трети етап на класиране в училищата на област Търговище Свободни места след трети етап на класиране в училищата на област ТърговищеСедмокласниците могат да проверят резултатите от трети етап на класиране на сайта: https://priem.mon.bg/ Седмокласниците могат да проверят резултатите от трети етап на класиране на сайта: https://priem.mon.bg/Брой на незаетите места след втори етап на класиране в училищата на област Търговище Брой на незаетите места след втори етап на класиране в училищата на област ТърговищеСедмокласниците могат да проверят резултатите от втори етап на класиране на сайта: https://priem.mon.bg/ Седмокласниците могат да проверят резултатите от втори етап на класиране на сайта: https://priem.mon.bg/

Статистика за минимален и максимален бал по паралелки

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в област Търговище СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в област ТърговищеСедмокласниците могат да проверят резултатите от първи етап на класиране на сайта: https://priem.mon.bg/ Седмокласниците могат да проверят резултатите от първи етап на класиране на сайта: https://priem.mon.bg/Online кандидатстване след VII клас Online кандидатстване след VII класИ н ф о р ма ц и я за дейностите по приемане на ученици след завършен VII клас в държавни и общински училища за учебната 2020/2021 г. съгласно наредба № 10/01.09.2016 г. И н ф о р ма ц и я за дейностите по приемане на ученици след завършен VII клас в държавни и общински училища за учебната 2020/2021 г. съгласно наредба № 10/01.09.2016 г.Статистика на успеваемостта от НВО  в РУО Търговище Статистика на успеваемостта от НВО в РУО ТърговищеУчениците и родители вече могат да проверяват резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература и по математика Учениците и родители вече могат да проверяват резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература и по математикаЗаповед на началника на РУО – Търговище за определяне на училища, в които ще се приемат документи за участие в класиране за прием на ученици в 8 клас Заповед на началника на РУО – Търговище за определяне на училища, в които ще се приемат документи за участие в класиране за прием на ученици в 8 клас

за учебната 2020/2021 година.

Заповед № РД 09 – 1308/09.06.2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на ПИС и инструктажи за ученика и квестора. Заповед № РД 09 – 1308/09.06.2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на ПИС и инструктажи за ученика и квестора.Заповед №РД09-706/31.03.2020 г. на министъра на образованието и науката и образци на документи за организиране на дейностите по приемане на ученици Заповед №РД09-706/31.03.2020 г. на министъра на образованието и науката и образци на документи за организиране на дейностите по приемане на ученици

за учебната 2020/2021 година съгласно чл. 54, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Прием на ученици в VIII клас Прием на ученици в VIII клас

с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици със СОП и ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

Свободни места за прием на учениците от обединените училища по профили и професии Свободни места за прием на учениците от обединените училища по профили и професии

в профилираните и в професионалните гимназии, и в средните училища на област Търговище

Заповед  № РД 06-47/24.03.2020 г. на началника на РУО - Търговище Заповед № РД 06-47/24.03.2020 г. на началника на РУО - Търговище

за утвърдения държавен план-прием за учебната 2020/2021 година по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г.

за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас

Предложение за държавен план-прием в VIII клас  по профили и професии Предложение за държавен план-прием в VIII клас по профили и професии

в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво

Правила за информационна сигурност и образци на документи за НВО 2020 г., Правила за информационна сигурност и образци на документи за НВО 2020 г.,

утвърдени със Заповед №РД 09-3198/27.12.2019 г. на министъра на образованието и науката

Директори на училища и работодатели обсъдиха държавния план-прием за следващата учебна година Директори на училища и работодатели обсъдиха държавния план-прием за следващата учебна година

На работна среща в актовата зала в Първо ОУ „Христо Ботев“ в Търговище се проведе среща за предварително представяне и обсъждане на държавния план-прием за учебната 2020/2021 учебна година. Присъстваха директорите на професионалните гимназии, средните и обединеното училище, както и представители на фирми и работодателски организации.

Планиране на ДПП и на ДДПП в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища в област Търговище Планиране на ДПП и на ДДПП в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища в област ТърговищеСписък на неспециализираните училища, които ще осъществяват държавен план-прием в VIII клас в паралелки Списък на неспециализираните училища, които ще осъществяват държавен план-прием в VIII клас в паралелки

за профилирана и за професионална подготовка за учебната 2020/2021 учебна година

Заповед №РД-06-156/13.09.2019г. на началника на РУО-Търговище Заповед №РД-06-156/13.09.2019г. на началника на РУО-Търговище

за утвърждаване на реализирания държавен план-прием за осми клас в профилираните гимназии, в професионалните гимназии и в паралелките за профилирана подготовка в средните училища за учебната 2019/2020 година в област Търговище

Заповед на началника на РУО - Търговище за промяна на държавния план-прием за учебната 2019/2020 година Заповед на началника на РУО - Търговище за промяна на държавния план-прием за учебната 2019/2020 годинаСВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕРезултатите от трети етап на класиране след VII клас са публикувани Резултатите от трети етап на класиране след VII клас са публикуваниСВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕЗаповед № РД-06-130/23.07.2019г. на началника на РУО-Търговище за промяна на държавния план-прием в училищата на област Търговище Заповед № РД-06-130/23.07.2019г. на началника на РУО-Търговище за промяна на държавния план-прием в училищата на област Търговище Резултатите от втори етап на класиране след VII клас са публикувани Резултатите от втори етап на класиране след VII клас са публикуваниСВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕСПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в област ТЪРГОВИЩЕ СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в област ТЪРГОВИЩЕРезултатите от първото класиране след VII клас са публикувани Резултатите от първото класиране след VII клас са публикуваниЗаповед на началника на РУО-Търговище за определяне броя на местата по чл. 98, ал. 3 от Наредба № 10 от 2016 г. Заповед на началника на РУО-Търговище за определяне броя на местата по чл. 98, ал. 3 от Наредба № 10 от 2016 г.Статистика на успеваемостта от НВО в РУО Търговище Статистика на успеваемостта от НВО в РУО ТърговищеИ н ф о р ма ц и я за дейностите по приемане на ученици  след завършен VII клас в държавни и общински училища за учебната 2019/2020 г. съгласно наредба № 10/01.09.2016 г И н ф о р ма ц и я за дейностите по приемане на ученици след завършен VII клас в държавни и общински училища за учебната 2019/2020 г. съгласно наредба № 10/01.09.2016 гВтора Панорама на професионалното образование в Търговище Втора Панорама на професионалното образование в Търговище

Днес (07.06.2019 г.) в двора на Първо ОУ „Христо Ботев” - Търговище се проведе втората Панорама на професионалното образование в Търговище. В проявата се включиха 8 професионални гимназии от областта - пет от Търговище, две от Попово и една от Омуртаг.

ГРАФИК ГРАФИК

НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ В УЧИЛИЩА СЪС VII КЛАС И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ГИМНАЗИИТЕ, КОИТО ЩЕ ПРИСЪСТВАТ

НАСОЧВАНЕ НАСОЧВАНЕ

на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със СОП по чл. 120, ал. 7 ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип

Заповед  № РД 06-72/16.04.2019г. на началника на РУО - Търговище Заповед № РД 06-72/16.04.2019г. на началника на РУО - Търговище

за утвърдения държавен план-прием за учебната 2019/2020 година

Проект на държавен план - прием за учебната 2019/2020 година Проект на държавен план - прием за учебната 2019/2020 годинаРУО проведе работна среща с директори и бизнеса от област Търговище във връзка с държавния план-прием РУО проведе работна среща с директори и бизнеса от област Търговище във връзка с държавния план-прием

Държавният план-прием (ДПП) за учебната 2019/2020 ще бъде прецезиран и ориентиран към осигуряването на качествено професионално образование и обучение на кадри за приоритетни икономически сектори, в които има голяма потребност от работна ръка.

 Реализиран държавен план-прием за осми клас Реализиран държавен план-прием за осми клас

в профилираните гимназии, в професионалните гимназии и в паралелките за профилирана подготовка в средните училища за учебната 2018/2019 годинa в област Търговище

Списък на паралелките  и свободните места Списък на паралелките и свободните места

след трето класиране в училищата на област Търговище

Списъците с приетите ученици на трети етап на класиране са публикувани и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/. Списъците с приетите ученици на трети етап на класиране са публикувани и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка с резултатите от изпитите.

Списък на паралелките  и свободните места Списък на паралелките и свободните места

след второ класиране в училищата на област Търговище

Списъците с приетите ученици на втори етап на класиране са публикувани и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/. Списъците с приетите ученици на втори етап на класиране са публикувани и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка с резултатите от изпитите.

КАЧЕНИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЪРВОТО КЛАСИРАНЕ СЛЕД VII КЛАС КАЧЕНИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЪРВОТО КЛАСИРАНЕ СЛЕД VII КЛАСИ н ф о р м а ц и я И н ф о р м а ц и я

за дейностите по приемане на ученици след завършен VII клас

Информация за запознаване на учениците от VII клас с писмените им работи по български език и литература и по математика Информация за запознаване на учениците от VII клас с писмените им работи по български език и литература и по математика ГРАФИК ГРАФИК

за дейностите по насочване от регионална от комисия на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и със СОП за продължаване на образованието им в VIII клас

ЗАПОВЕД № РД 06-108/26.03.2018 г. на началника на РУО-Търговище за утвърдения държавния план-прием за учебната 2018-2019 година ЗАПОВЕД № РД 06-108/26.03.2018 г. на началника на РУО-Търговище за утвърдения държавния план-прием за учебната 2018-2019 година

за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища

Заповед на началника на РУО Заповед на началника на РУО

за утвърден държавен план-прием за ученици в VIII и IX клас през учебната 2017/2018 година.

Справка за броя на записаните ученици и свободните места Справка за броя на записаните ученици и свободните места

на трето класиране за учебната 2017 -2018 г. – Държавен план –прием след VIII клас

Справка за броя на записаните ученици и свободните места на второ класиране Справка за броя на записаните ученици и свободните места на второ класиранеС П Р А В К А С П Р А В К А

за броя на свободните места в РУО Търговище след втори етап на класиране –прием след завършен 7 клас

Справка за броя на записаните ученици и свободните места на първо класиране за учебната 2017 -2018 г. – Държавен план –прием след  VIII клас Справка за броя на записаните ученици и свободните места на първо класиране за учебната 2017 -2018 г. – Държавен план –прием след VIII класСПРАВКА СПРАВКА

за минималния и максималния бал по паралелки в РУО ТЪРГОВИЩЕ

Уважаеми седмокласници, Уважаеми седмокласници,

С входящия номер и кода за достъп от служебната бележка с резултатите от НВО

За дейностите по приемане на ученици  след завършено основно образование За дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование

От 03.07.2017 г. до 05.07.2017 г. вкл. подаване на документи за участие в първи етап на класиране

И н ф о р ма ц и я за дейностите по приемане на ученици след завършен VII клас И н ф о р ма ц и я за дейностите по приемане на ученици след завършен VII клас

в държавни и общински училища за учебната 2017/2018 г. съгласно наредба № 10/01.09.2016 г. ((обн. - дв, бр. 73 от 16.09.2016 г)

 ГРАФИК И МЯСТО НА РАБОТА ГРАФИК И МЯСТО НА РАБОТА

НА КОМИСИЯТА ЗА НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Прием след седми клас Прием след седми клас

Заповед на началника на РУО за утвърден държавен план-прием за ученици в VIII и IX клас през учебната 2017/2018 година.НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Прием след седми клас