Проект РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Проект "Нов шанс за успех"

Покана за участие в дейностите по проект „НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ Покана за участие в дейностите по проект „НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ

С настоящата покана се открива процедура за участие на училищата в трети обучителен етап по проект “Нов шанс за успех”. Училищата, които желаят да участват в проектните обучения, подават заявление в РУО-Търговище с изискващите се придружаващи документи. Крайният срок за подаване на документите за кандидатстване е до 12.00 часа на 21.09.2018 г.

„Нов шанс за успех” в ОУ „Г. С. Раковски” с. Голямо ново „Нов шанс за успех” в ОУ „Г. С. Раковски” с. Голямо ново

През учебната 2017/2018 година Основно училище „Г. С. Раковски” с. Голямо ново участва в проект „Нов шанс за успех”

Организиране и провеждане на изпити за валидиране на  резултати от неформално обучение и информално учене Организиране и провеждане на изпити за валидиране на резултати от неформално обучение и информално учене

Съгласно Инструкция за организиране и провеждане на обученията в курсове за ограмотяване и в курсове за придобиване на компетентности от прогимназиален етап по проект „Нов шанс за успех” към „Ограмотяване на възрастни – Фаза 1”,

Организиране и провеждане на изпити за валидиране на    резултати от неформално обучение и информално учене Организиране и провеждане на изпити за валидиране на резултати от неформално обучение и информално учене

Съгласно Инструкция за организиране и провеждане на обученията в курсове за ограмотяване и в курсове за придобиване на компетентности от прогимназиален етап по проект „Нов шанс за успех” към „Ограмотяване на възрастни – Фаза 1”

Проект „Нов шанс за успех“ Проект „Нов шанс за успех“

Проектът надгражда изпълнения проект „Нов шанс за успех“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси (2007 – 2013)“. Основна цел на двата проекта е да бъде улеснен по-нататъшният достъп до общообразователна и професионална подготовка и съответно до участието на пазара на труда.

Проект „Нов шанс за успех” Проект „Нов шанс за успех”

Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищно образование“ в качеството си на конкретен бенефициент по проект „Нов шанс за успех”, процедура чрез директно предоставяне BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, отправя покана

Във  Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг приключиха дейностите по реализирането на проект BG051PO001-4.3-01-Ограмотяване на възрастни Във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг приключиха дейностите по реализирането на проект BG051PO001-4.3-01-Ограмотяване на възрастни

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Това е третият етап на този проект.

Проект Проект "Нов шанс за успех"Във  Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг продължават дейностите по реализирането на проект BG051PO001-4.3-01-Ограмотяване на възрастни „Нов шанс за успех“, Във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг продължават дейностите по реализирането на проект BG051PO001-4.3-01-Ограмотяване на възрастни „Нов шанс за успех“,Проект Проект "Нов шанс за успех"

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Проект "Нов шанс за успех"