Участие на танцов състав „Етноритми“ от ОУ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Участие на танцов състав „Етноритми“ от ОУ "Хр.Ботев" - с. Зелена морава в ХVІ Детски ромски фестивал гр. Велико Търново

          На 07.06.2019 г. учениците от танцов състав „Етноритми“ по Проект № BG 05M2OP001-3.002-0085-C01 „Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност”,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове участваха в ХVІ Детски ромски фестивал „Отворено сърце“ в гр. Велико Търново.
         Танцовият състав получи наградата на Кмета на община Велико Търново.


Емилия Стефанова
Директор на ОУ "Хр.Ботев" - с. Зелена морава

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Участие на танцов състав „Етноритми“ от ОУ "Хр.Ботев" - с. Зелена морава в ХVІ Детски ромски фестивал гр. Велико Търново