Стартират обучения на учители по дигитална грамотност по проект „Образование за утрешния ден“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Стартират обучения на учители по дигитална грамотност по проект „Образование за утрешния ден“

    От началото на учебната 2020/2021 година предстои да стартират обучения по дейност 3.2 за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност - ключови дигитални умения - базови и за напреднали, нови технологии, продукти и програми, медийна грамотност, онлайн съдържание и поведение, и др. Обученията са по Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
    В тях ще се включат педагогически специалисти – учители в детски градини, учители от начален, прогимназиален и гимназиални етапи по всички общообразователни учебни предмети, ресурсни учители, психолози и педагогически съветници с изключение на учителите, които преподават информатика и/или информационни технологии. 
     В резултат на обучението всеки учител ще придобие компетентност да включва в обучението по своя учебен предмет дейности с учениците, които да развиват техните дигитални
компетентности в контекста на изучаваното учебно съдържание по съответния учебен предмет. След участие и успешно завършване на обученията на педагогическите специалисти ще бъде издадено удостоверение с присъдени 2 квалификационни кредита.

ТЕУП „Образование за утрешния ден“
РУО - Търговище
 
 
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Стартират обучения на учители по дигитална грамотност по проект „Образование за утрешния ден“