Стартиране на Дейност 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Стартиране на Дейност 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

     УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Уведомяваме Ви, че от 15.01.2019 г. стартира Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“ за включване на педагогическите специалисти в процедури за придобиване на професионално-квалификационната степен (ПКС) по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Дейността ще е с период на изпълнение от 15.01.2019 г. до края на проекта, но не по-късно от 30.09.2021 г.
 
По Дейност 2, всеки педагогически специалист може да заяви своето желание за участие в дейността като подаде Заявление до директора на училището/детската градина (по образец), в което посочва за коя процедура за придобиване на ПКС кандидатства, както и дали желае да се включи в подготвителни курсове за придобиване на Пета и Четвърта ПКС. Идентификацията ще става чрез посочване на код по Админ. При направен избор за включване в подготвителен курс за процедура за придобиване на професионално-квалификационна степен педагогическият специалист посочва професионално-квалификационната степен, за придобиването за която кандидатства, както и департамента към висшето училище или центъра, където ще кандидатства. Процедурата за придобиване на ПКС се осъществява от департаменти на висши училища, които имат програмни акредитации за провеждане на обучения за придобиване на квалификация „учител“ и за придобиване на ОКС „магистър“ по специалност, съответстваща на учебен предмет от училищната подготовка. Кандидатът е свободен сам да избира квалификационния курс.
 
Присъдената професионално-квалификационна степен ще се удостоверява със свидетелство за професионално-квалификационна степен, което ще се представя при отчитане на дейността.
 
ВАЖНО! Възстановяването на разходи за включване в подготвителни курсове за придобиване на Пета или Четвърта ПКС е допустимо само, ако в рамките на периода на изпълнение на проекта, след преминатия подготвителен курс, педагогическият специалист е придобил Пета или Четвърта ПКС.
 
Изпълнението на дейността се отчита пред директора на съответната образователна институция (училище/детска градина), където педагогическият специалист е заявил желанието си за участие.

 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Стартиране на Дейност 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"