Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”,

 

Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, финансиран от ОП НОИР, съфинансиран от Европейския социален фонд.

Бенефициент по проекта е Министерството на образованието и науката. Партньор в реализирането на проекта е Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

            Основна цел на проекта: ранно обхващане и образователно приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

В рамките на проекта ще се реализират следните дейности:

·                    Дейност 1.  Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи.

·                    Дейност 2. Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи.

·                    Дейност 3. Осъществяване на обучения на учители, включително осигуряване на обучителни материали, пособия и др.

·                    Дейност 4. Реализиране на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими трупи и за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование.

·                    Дейност 5. Провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация.

В изпълнение на Дейност 1 по проекта през месец август 2019 г. започна допълнително обучение за деца, които слабо владеят или не владеят български език, в пет детски градини от област Търговище - ДГ №7 „Снежанка” гр. Търговище, ДГ №11 „Звънче” гр. Търговище, ДГ №5 „Червената шапчица” гр. Търговище, ДГ „Усмивка” гр. Опака, ДГ №1 „Радост” гр. Омуртаг.

            Сформирани са 8 групи за обучение с 8 ръководители. В групите се провежда допълнително обучение по български език на 40 деца.

Териториален екип към РУО - Търговище:

Светлана Савова Сюлевска               -     Координатор "Техническо и финансово изпълнение -РУО" 0894679113

Люба Стоянова Колева                      -     Експерт "Техническо и финансово управление -РУО"         0894679125

Мариана Стоименова Петкова         -    Експерт "Техническо и финансово управление -РУО"         0894679129

Виолета Владимирова Михайлова  -    Експерт "Мониторинг и контрол на изпълнението -РУО" 0894679120

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”,