left-shadow
Проведено обучение по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Проведено обучение по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”

     На 8 и 9.09. 2020 г., в КК „Златни пясъци“ се проведе обучение на тема: „Дистанционни форми на обучение,  системи за управление на учебното съдържание и тестване” по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” с участие на 23 педагогически специалисти от област Търговище от ОУ с. Вардун, ОУ с. Крепча и I НУ гр. Омуртаг.  Възложител на обучението е РУО – Търговище, обучителната организация „Орак – инженеринг“ ЕООД с преподавател Борислава Иванова.
     Целите на обучението са педагогическите специалисти да се запознаят с различни системи за управление на учебното съдържание като получат практически умения за работа с тях. Придобиване на знания, умения и техники за работа със системи за управление на учебното съдържание и дистанционни форми на обучение. Участниците в курса с придобитите знания и умения ще могат самостоятелно да създават, организират и управляват класове и групи в различни системи като виртуална класна стая. Ще могат да създават учебно съдържание и да изготвят тестове. Ще придобият умения за профилиране на обучението към всеки участник в него, ще формират умения за използване на различни източници на електронни материали, необходими за изготвянето на уроците. Значително ще повишат самочувствието си в работа с електронни дистанционни системи.
     Продължителността на обучението е 32 академични часа и участниците ще получат удостоверение с 2 квалификационни кредита.
 

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Проведено обучение по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”
right-shadow