Проект  РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Проект "Твоят час"

развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
В 55 училища от областта са сформирани общо 604 групи за извънкласни дейности по интереси и за извънкласни дейности за преодоляване на обучителните затруднения на учениците.
Основната цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Проект "Твоят час"