left-shadow
Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
 
 
Министерство на образованието и науката стартира Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи  и да противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са насочени към подобряване на техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане  на обучение от разстояние в електронна среда.
Чрез проекта образователната система ще осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи, както и достъп до виртуална класна стая в условия на невъзможност за провеждане на присъствен образователен процес. 
Целева група по проекта за ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.  
Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.
 

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2023, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
right-shadow