Приложение към Заповед №РД09-1072/10.08.2016 г. на министъра на образованието и науката РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Приложение към Заповед №РД09-1072/10.08.2016 г. на министъра на образованието и науката

Държавни и общински училища в Република България, които  участват  по проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) –фаза 1“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

ТАБЛИЦАНА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Приложение към Заповед №РД09-1072/10.08.2016 г. на министъра на образованието и науката