ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТА  „ИЗКУСТВОТО ДА УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО НА ВТОРО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ОМУРТАГ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТА „ИЗКУСТВОТО ДА УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО НА ВТОРО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ОМУРТАГ

Договор: БС – 33.14 - 3 – 009/29.09.2015 г.
Име на проект: „Изкуството да успяваме заедно“
Бенефициент: Второ начално училище „Васил Левски” град Омуртаг

       На 14.07.2016 г. във Второ начално училище „Васил Левски” гр. Омуртаг бяха презентирани резултатите от дейностите по проект „Изкуството да успяваме заедно”, финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.
      Ръководителят на проекта е Татяна Петрова, директор на училището, в присъствието на учители, родители,  ученици и граждани посочи, че това е поредния реализиран  проект от Второ начално училище „Васил Левски” гр. Омуртаг, който  допринесе за издигане на авторитета на училището и повиши  мотивацията на родителите на децата и учениците за обхващане и задържане, за подпомагане и подкрепа на децата им в учебния процес и извън него, чрез включването им в мотивиращи дейности и засилване на присъствието им в училище
       Дейностите по проекта съдействаха за създаване на устойчив модел за работа на училището с родители, повишаване на мотивираните родители за съвместна работа с училището, увеличаване на желаещите родители да участват в дейности по училищни проекти, създаване на благоприятна среда и доверие на родителите на децата и учениците от ромски произход за ефективна съвместна работа за превенция на отпадащи  ученици от образователната система.
   Основната дейност на проекта бе Създаване и работа на Родителско-Учителска Асоциация (PУА) – за осъществяване на превенция на отпадащите ученици. Основната цел беше установяване на диалог с родителите за решаване на образователните проблеми като приоритет на обществото.
      Осъществи се успешна съвместна работа на родителската общност и учители. Създаде се мобилна група от учители и родители „От врата на врата”, която обхождаше домовете на учениците, застрашени от отпадане и допуснали безпричинни отсъствия.
      Организираното обучение  на учители и родители в комплекс „Островче“ допринесе за за ефективната съвместна работа, повишаване квалификацията на учителите и образователната компетентност на родителите  за резултатно взаимодействие.
      Чрез дейността „ Срещи на родители -"Успяваме заедно" учениците, родителите и учителите осъществиха съвместни уроци, празници, състезания и др.
       Дейността „Панаир на усмивката-хепънинг“ беше истински празник на творчеството и добронамереността. Работата в ателиета на ученици и родители, под ръководството на учители донесе много удовлетвореност и постигане на  по-добра комуникативност на родителите при общуването с училището. Подредена бе и богата кулинарна изложба с лакомства, сътворени от майките.
       Организираното „Зелено училище“ в комплекс „Усоето“ в гр. Елена  подобри комуникативността на учениците и родителите  и  подобри се тяхната социализация.
      На финала в проекта беше организирана „Синя ваканция“ в детски еко-център „Родни простори“ гр. Приморско. Със съчетаването на отдих и разнообразни занимания  се организира свободното време на учениците и родителите и се подобри социализацията и интеграцията им.      
Реализираният проект постигна отлични резултати:
• Намален е броя на учениците, допускащи безпричинни отсъствия;
• Намален е броя на отпадащите ученици и е осъществено задържане на децата и учениците от етническите малцинства в училище.
• Повишена  е успеваемостта на учениците от етническите малцинства в образователния процес. Средният годишен успех на паралелките е по-висок от предходната учебна година.
• Приобщени по-голям процент от ромските родители към училището.
• Постигната по-висока образователна компетентност и по-добра комуникативност на родителите при общуването чрез участие в дейностите по проекта.
• Ефективно работеща Родителско-Учителска Асоциация в интерес на децата и тяхното пълноценно развитие.
• Придобити практически умения от учителите за работа с родители.
• Създадена е благоприятна и толерантна образователна и възпитателна среда за стимулиране участието на семействата на учениците в процеса на образованието и възпитанието на техните деца.

  Презентирането на проект „Изкуството да успяваме заедно”, финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства бе осъществено в съответствие с  дейност 8 „Информиране и публичност“.
  Присъстващите изразиха своето мнение за проекта чрез попълване на анкети, които ще бъдат полезни за по-нататъшната дейност на училището при реализиране на бъдещи проекти.


Татяна Петрова Петрова,
Директор на Второ начално училище „Васил Левски” гр. Омуртаг,
Ръководител на проекта
 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТА „ИЗКУСТВОТО ДА УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО НА ВТОРО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ОМУРТАГ