left-shadow
Прием на ученици в VIII клас РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Прием на ученици в VIII клас

       УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

        Уведомяваме Ви, че ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.
        Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.
Учениците със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и са се обучавали по индивидуална учебна програма с поставени качествени оценки, съгласно чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, могат да бъдат насочени за продължаване на обучението си в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние.
       
За целта е необходимо да бъде подадено заявление по образец с приложени определени документи, по следния ред:
 
1. Приемането на заявления за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства ще се осъществява по електронен път. 
Заявлението (изтегли тук) се подава по електронен път от 03.05.2020 г. до 21.05.2020 г. включително на електронната поща на Регионално управление на образованието – Търговище.
Заявлението се подписва от ученика и родител или друго лице, упражняващо родителските права.
За ученици от центровете за настаняване от семеен тип заявлението се подписва от ученика и от директора на центъра.
Останалите придружаващи документи,  може да се изпратят на хартиен носител, с препоръчано писмо или с куриер. При обективна невъзможност да бъдат изпратени с писмо или с куриер същите трябва да бъдат представени на място в Регионално управление на образованието – Търговище след отмяна на извънредното положение, за да се окомплектова пакетът с документи, необходим за осъществяване на процедурата.
 
Придружаващите документи са:
– протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;
– служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип – за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства;
– нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.
 
Необходими данни за подаване на документите до Регионално управление на образованието – Търговище:
– електронна поща за изпращане на заявлението – riotg@abv.bg
– адрес за изпращане на придружаващи документи – гр. Търговище, ул. „Иван Вазов“ №1, ет. 2, п.к. 202.
 
2. Приемане на заявления за ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и са се обучавали по индивидуална учебна програма с поставени качествени оценки.
Заявлението (изтегли тук) може да бъде подадено от 03.05.2020 г. до 21.05.2020 г. включително  по следните начини:
- по електронен път  на електронна поща на РЦПППО – Търговище: office@rcpppo-tg.com
Придружаващите документи,  може да се изпратят на хартиен носител, с препоръчано писмо или с куриер. При обективна невъзможност да бъдат изпратени с писмо или с куриер същите трябва да бъдат представени на място в РЦПППО – Търговище след отмяна на извънредното положение, за да се окомплектова пакетът с документи, необходим за осъществяване на процедурата;
- по пощата или по куриер на адрес: РЦПППО – Търговище, гр.Търговище,  ул. ”Кюстенджа” № 89 А,  тел: 0601 / 6 44 64;
- заявления и документи ще се приемат и всеки работен ден от 10.00 до 13.00 часа в базите на РЦПППО - област Търговище на следните адреси:
 
База Търговище 
Адрес: гр. Търговище,  ул. ”Кюстенджа” № 89 А
 
База Попово 7800
Адрес: гр. Попово, ул. „Марко Николов“ № 2
 
База Омуртаг 7900
Адрес: гр. Омуртаг, ул. „Аспарух“ № 4
 
Придружаващите документи са:
–  Оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
– Всички документи съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
– Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) приложена лична амбулаторна карта съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.
 
 

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2022, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Прием на ученици в VIII клас
right-shadow