Пилотен проект между ПТГ “Цар Симеон Велики” - Търговище и ЕнерСис АД РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Пилотен проект между ПТГ “Цар Симеон Велики” - Търговище и ЕнерСис АД

На 10.06.2014 г. в Професионална техническа гимназия  “Цар Симеон Велики” се проведе годишно събрание на „Сдружение с нестопанска цел училищно настоятелство” . 
Общото събрание на настоятелите на ПТГ изслуша и прие представения от председателя на сдружението г-жа В. Кънчева отчет на Управителния съвет за периода 30 март 2013 г.- 09.06.2014 г.
Г-жа В. Мянкова представи Финансов отчет на сдружението и запозна членовете на общото събрание с основните източници на финансови средства, постъпващи в сметката на настоятелството.
В хода на работа настоятелите обсъдиха основните дейности, които трябва се реализират във връзка с предстоящия юбилей на училището – 50 години от създаването му.
Директорът на ПТГ „Цар Симеон Велики” – Търговище направи отчет за основните насоки, по които се работи в училището, за постиженията и трудностите в образователно-възпитателния процес и  извънкласните дейности.
Г-н Николов запозна настоятелите с предложението на изпълнителния директор на   ЕнерСис АД,  г-н Петерханс за  пилотно реализиране на система за дуално обучение в ПТГ „Цар Симеон Велики” – Търговище, чрез която да се адаптира най-доброто от две системи на професионално обучение - българската и швейцарската.
За целта работна група от представители на ЕнерСис АД, на ПТГ, работодатели и представители на Община Търговище ще посетят училището на г-н Руди Зутер в Швейцария в първата половина на месец юли 2014 г.
Фирма ЕнерСис е осигурила финансови средства за предстоящите дейности, като основен акцент се поставя върху закупуването на необходимо ново оборудване за учебни работилници и материално осигуряване на практическото обучение във фирми в Търговище.

 


 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Пилотен проект между ПТГ “Цар Симеон Велики” - Търговище и ЕнерСис АД