Партньорството – най–пряк път  към  желаните  резултати РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Партньорството – най–пряк път към желаните резултати

Учениците в ОУ „Г.С. Раковски” С. Голямо ново отдавна не са пасивни слушатели в часовете по български език и литература. Все по-често те се чувстват свободни и равнопоставени партнъори в обучението. Желаят да експериментират и не се чувстват застрашени от провал. Не е лека задачата децата да получат знания, съобразени с техните образователни потребности. Обучението е емоционален процес и трябва да носи удовлетворение и радост! Основната идея е, че може да се учи не само като се получава нова информация, а и като се преосмисля собствения опит.
На 19 февруари се проведе иновативен урок – интегриран час по литература и гражданско образование в осми клас. Бинарните уроци „вкарват” реалността в училище и допринасят за повишаване на функционалната грамотност на учениците.
Учебният час по български език и литература се проведе в Окръжен съд – гр. Търговище. Смяната на обичайната социална среда се оказа изключително интересна за осмокласниците. Урокът беше организиран в две части. В началото учениците представиха учебен съдебен процес – наказателно дело за убийство (по „Песен за човека” – Никола Вапцаров). Социодрамата като метод  на обучение позволява да се персонализират знанията по творчески начин. Този подход е изключително подходящ за обучението на билингви по български език (по тази причина вече втора година в училището работи Група за ситуативен театър „Многоточие”). След приключване на съдебния процес се проведе дискусия  на тема „Престъпление и наказание”. Дискусията е добър начин за развиване на комуникативните умения на учениците и за преодоляване на езиковите бариери. Децата проявиха подчертан интерес към темата и имаха много въпроси към съдия Ангел Павлов, представител на наказателното отделение на съда. Той разказа за работата на правосъдната система в гр. Търговище и сподели своя опит от съдебни процеси, по които са постановени и влезли в сила присъди. Учениците имаха възможност да видят дори веществени доказателства по тези дела. Урокът по литература и гражданско образование беше наблюдаван от съдия Силвия Петрова – Председател на  Търговищки окръжен съд, господин Савин Савов – съдебен администратор, представители на Център за кариерно развитие – гр. Търговище, госпожа Стилиана Димитрова – директор на училището.
Съдия Силвия Петрова запозна децата с основни моменти от Закона за защита от домашно насилие и ги призова да не се страхуват и да не остават безучастни, ако станат жертви или свидетели на такова.
Бинарният урок потвърди отново мнението,  че партнъорството е най-пряк и успешен път  към постигането на добри резултати. Обединените усилия и привличането на различни специалисти, институции и организации активизират процеса на интеграция и социализация на ромсксите деца. Увеличава се възможността ефективно да се разрешат някои от образователните проблеми. 
 
Славка Георгиева,
старши учител по БЕЛ

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Партньорството – най–пряк път към желаните резултати