ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ"

          В периода от 14.06  до 16.06.2019 г. се проведе поредното обучение от втората кампания по Дейност 1 по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран по ОП НОИР 2014 - 2020 г. Обучението се проведе в град Силистра и в него участваха педагогически специалисти от Професионална гимназия по земеделие, гр. Търговище и Професионална гимназия по електротехника и строителство, гр. Търговище. Обучението е от тематично направление „Позитивна училищна среда” на тема: „Ефективни техники за комуникация и за подобряване на взаимодействието между семейството и образователната институция”. Формата на обучителната програма е частично присъствена и включва 48 академични часа обучение, от които 24 присъствени и 24 дистанционни. 
         Целта на програмата  е да се разгледат методи и мерки за предотвратяване на конфликтни ситуации между родителите и образователната институция. Обсъдени бяха конкретни стъпки за създаване на позитивна връзка между учител – родител – ученик.
 Учителите, които взеха участие в обучението получиха информация по тези въпроси и възможности практически да приложат техниките за решаване на конфликтни ситуации в  учебното заведение.
 Усъвършенстваха се и основни техники и правила за разработване на ефективна презентация и нейното представяне пред публика,  комуникативните компетентности на педагогическите специалисти, като: умения за презентиране, умения за говорене пред публика, емоционална устойчивост, както и прилагане на комуникативни и етични норми при презентиране и взаимодействие с аудиторията.
     Участниците в обучението ще получат удостоверения с 3 кредита.
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ"