left-shadow
Обучение по проект „КПРПС“ РИО Търговище

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Обучение по проект „КПРПС“

      На 06 и 07.11.2020 г. в с. Черневци, област Габрово се проведе обучение на учители от училища от община Попово и община Търговище, област Търговище.  Квалификацията е по Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита, съгласно държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти” по проект BG05M20P001-2.010-0001„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Обучението се осъществи от "Институт за човешки ресурси" ООД, гр. София. Темата бе „Образование за утрешния ден – обучение в дигитални умения и създаване на дигитално учебно съдържание за учители и други педагогически специалисти от детски градини и училища” с продължителност на обучението - 32 академични часа и присъждане на  2 квалификационни кредита.
Целите на програмата са насочени към:
 • Усъвършенстване на дигиталните умения и уменията за създаване на дигитално учебно съдържание на учители и други педагогически специалисти от детски градини и училища с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез използване на съвременни ИКТ;
 • Придобиване на знания и формиране на  умения за работа в дигитална среда, формиране на компетенции, свързани с иновативни дигитални технологии;
 • Изграждане на умения за работа с бази от данни;
 • Формиране на компетенции за изработването на електронни дидактически материали, електронно учебно съдържание и формиране на компетенции за работа с информационни и комуникационни технологии в училище. 

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Обучение по проект „КПРПС“
right-shadow