left-shadow
Обучение по проект „КПРПС“ РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Обучение по проект „КПРПС“

  На 23 и 24.10.2020 г., в гр. Велико Търново се проведе обучение с педагогически специалисти от ПГСС и ПГТЛП гр. Попово, област Търговище по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификации за професионално развитие на педагогическите специалисти” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. на тема: “Използване и създаване на електронни ресурси и учебно съдържание с отворен код“. 
    Темата на обучението е „Образование за утрешния ден – обучение в дигитални умения и създаване на дигитално учебно съдържание за учители и други педагогически специалисти от детски градини и училища”.
    Педагогическите специалисти са доволни от организацията и провеждането на обучението, от разнообразните практически упражнения, както и от формата за придобиване на компетенции и възможностите за приложението им в бъдещата им работа. 
   Продължителността на обучението е 32 академични часа. Участниците ще получат  удостоверения с 2 квалификационни кредита. Обучението премина при отлична организация и в условия на активна обучителна дейност с Александрина Андреева - Желева, лектор от "Институт за човешки ресурси" ООД.

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Обучение по проект „КПРПС“
right-shadow