left-shadow
Обучение по проект „КПРПС“ РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Обучение по проект „КПРПС“

    В периода от 15.07. 2020 г. до 17.07.2020 г., в КК „Златни пясъци“, област Варна се проведе обучение с педагогически специалисти от ОУ “Н. Й. Вапцаров“, гр. Попово, област Търговище по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификации за професионално развитие на педагогическите специалисти” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. на тема: “Използване и създаване на електронни ресурси и учебно съдържание с отворен код“. 
    Основните цели на обучението са насочени към получаване на практически умения от педагозите за създаване на учебно съдържание . Запознаване и усъвършенстване на уменията им за работа с електронни учебни системи и специфичен софтуер.Участниците усвоиха основните теоретични постановки на работа с ресурси с отворен код, различните приложения, подходящи за използване, както и извършването на практически задачи, които основно стимулират интереса при това обучение.
    Педагогическите специалисти са доволни от организацията и провеждането на обучението, от разнообразните практически упражнения, както и от формата за придобиване на компетенции и възможностите за приложението им в бъдещата им работа. Това ще им помогне в ситуация на дистанционно обучение да поднасят интересно учебния материал и да бъдат максимално ефективни.
   Продължителността на обучението е 48 академични часа. Участниците ще получат  удостоверения с 3 квалификационни кредита. Обучението премина при отлична организация и в условия на активна обучителна дейност с Борис Михайлов, лектор от "Орак Инженеринг" ЕООД.  
 

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Обучение по проект „КПРПС“
right-shadow