left-shadow
Обучение по проект „КПРПС“ РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Обучение по проект „КПРПС“

        На 11.07. и 12.07.2020 г., педагогическите специалисти от ДГ № 1 „Радост”, гр. Омуртаг, област Търговище участваха в обучение по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”. Обучението се проведе в гр. Бяла, област Варна от обучителна организация Сдружение „Алтернатива за теб”. Тема на обучението беше „Формиране на ключови компетентности и умения на съвременния учител”. Дискутиран беше съвременният модел на обучение, компетентностният подход за усвояване на знания и умения и тяхното практическо приложение, използване на дигитални технологии и интерактивни методи в обучението.
Педагогическите специалисти са доволни от организацията и провеждането на обучението, от разнообразните практически упражнения, както и от формата за придобиване на компетенции и възможностите за приложението им в бъдещата им работа.
Продължителността на обучението е 32 академични часа и участниците ще получат удостоверение с 2 квалификационни кредита.
 

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Обучение по проект „КПРПС“
right-shadow