Обучение по проект КПРПС Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Обучение по проект КПРПС Търговище

             На 01.07.2019 г. в гр. Търговище се проведе обучение от втората кампания по Дейност 1 по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран по ОП НОИР 2014 - 2020 г. на педагогически специалисти, работещи в основните училища в с. Голямо градище, с. Стеврек, с. Трескавец, с. Зараево и с. Садина, област Търговище. Темата на обучението е „Интерактивни методи и похвати в учебния процес в училище”. Обучението е проведено от преподавател от Русенски университет „Ангел Кънчев”. Формата на обучението е частично присъствена, с продължителност 16 академични часа, от които 8 присъствени и 8 дистанционни и участниците ще получат удостоверение с 1 кредит.НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Обучение по проект КПРПС Търговище