left-shadow
Обучение по проект „КПРПС“ РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Обучение по проект „КПРПС“

     В периода от 01.07. 2020 г. до 03.07.2020 г., в КК „Златни пясъци“, област Варна се проведе обучение с педагогически специалисти от Спортно училище „Никола Симов“, гр. Търговище по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификации за професионално развитие на педагогическите специалисти” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. на тема: “Използване и създаване на електронни ресурси и учебно съдържание с отворен код“.
    Основните цели на обучението са насочени към получаване на практически умения от педагозите за създаване на учебно съдържание с отворен код. Запознаване и усъвършенстване на уменията им за работа с електронни учебни системи и специфичен софтуер. Модифициране на вече създадени учебни материали към дигиталното поколение и насоки за онлайн преподаване и вграждане на учебните материали в училищните страници. Участниците усвоиха основните теоретични постановки на работа с ресурси с отворен код, различните приложения, подходящи за използване, както и извършването на практически задачи, които основно стимулират интереса при това обучение.
   Продължителността на обучението е 48 академични часа. Участниците ще получат  удостоверение с 3 квалификационни кредита. Обучението премина при отлична организация и в условия на активна обучителна дейност с Борислава Иванова, лектор от "Орак Инженеринг" ЕООД.  
Екип по проекта на РУО - Търговище

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Обучение по проект „КПРПС“
right-shadow