Обучение по Проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г. в гр. Велико Търново РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Обучение по Проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г. в гр. Велико Търново

        На 22 и 23.02.2020 г. в гр. Велико Търново  специални педагози от ЦСОП гр. Търговище, педагози от ОУ ”Христо Ботев” с. Ломци и от ОУ „Отец Паисий” с. Водица участваха в обучение по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификации за професионално развитие на педагогическите специалисти” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. на тема:  „Какво е игровизация и как се прилага в обучението”. Двудневното обучение премина при отлична организация и в условия на активна обучителна дейност с професор доктор Лина Йорданова и асистент Борислава Петрова от  ДИПКУ – Стара Загора при Тракийски университет.
        Игровизацията като метод и начин на обучение е насочен  към интеграцията на игрови елементи и игрово мислене в дейности, които не са игра, а са една добра възможност за формиране на ключови компетенции и функционални умения у учениците. Чрез прилагането ѝ за всеки един ученик се прилага индивидуален подход и се създава ситуации на взаимодействие за формиране комуникативни, граждански и социални компетентности у децата и учениците със специфични обучителни умения.
        Основен акцент на обучението бе подобряване на квалификацията и взаимодействието на учителите с цел усъвършенстване методите на преподаване, при които учителят излиза от традиционната си роля на източник на знания,  дава възможност учениците да се включват активно в обучението, което води до повишаване на мотивацията, подобряване на резултатите, развитие на техните умения и придобиване на ключови компетентности. Специалните педагози от Центъра в ежедневието си включват учениците в процеса на обучение чрез интерактивни, ангажиращи и богати на мултимедийни елементи дейности за изграждане на полезни навици и умения и превръщането им в опит и норми на поведение. По време на обучението откриха нови гледни точки и подходи за решаване на обучителни предизвикателства и обогатиха знанията си за използване в ежедневието си на Web-базирани услуги за виртуално обучение и взаимодействие с родители и ученици, алтернативни инструменти за прилагане на игровизацията  във всички видове дейности.
Всеки един от участниците в обучението ще получи по 2 квалификационни кредита.

ЦСОП гр. Търговище, ОУ ”Христо Ботев” с. Ломци, ОУ „Отец Паисий” с. Водица
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Обучение по Проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г. в гр. Велико Търново