Обучение на деца със СОП РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Обучение на деца със СОП

Годишен план за дейността на екипа за комплексно педагогическо оценяване назначен към РИО-Търговище за учебната 2014-2015 година
Интегрирано обучение

Интегрирано обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности
Молба от родител за оценка на дете със специални образователни потребности

 
Понятието специални образователни потребности е определено в нормативните актове на Министерството на образованието, младежта и науката.Специални образователни потребности могат да имат деца, които срещат различни затруднения в обучението си, поради:
• • сензорни увреждания / нарушено зрение или увреден слух/;
• физически увреждания;
• умствена изостаналост;
• езиково-говорни нарушения;
• специфични обучителни трудности / специфични нарушения на ученето/;
• емоционални и/или поведенчески проблеми;
• нарушения на общуването и комуникацията;
• хронични заболявания, които водят до СОП;
• множество увреждания.
Интегрирано обучение
Интегрираното обучение на деца със СОП е обучение, при което детето независимо от вида на увреждането е включено в общата образователна среда /общообразователното училище/. Това се осигурява чрез изграждането и функционирането на подкрепяща среда, която включва подходящи архитектурни и социално-битови условия, индивидуални образователни програми, екипи от специалисти, специални учебно-технически средства и апаратура, дидактически материали и помагала.
Какво трябва да направим, ако разберем, че детето ни има специални образователни потребности?
Когато установите, че Вашето дете изпитва различни трудности в общуването си и в обучението си, трябва да си осигурите необходимата подкрепа и съдействие, като следвате стъпките:

1. Консултация и преглед от:
• личния лекар;
• педиатър;
• психолог;
• друг специалист /психиатър, логопед и др./.
2. Да осъществите контакт с Екипа за комплексно педагогическо оценяване към РИО - Търговище. Екипът за комплексно педагогическо оценяване /ЕКПО/ се формира в Регионален инспекторат по образованието /РИО/ в съответната област. ЕКПО се състои от различни специалисти: психолог, специален педагог, логопед, слухово-речеви рехабилитатор, учител, социален работник, лекар и др. ЕКПО извършва първична оценка на общото развитие на детето или ученика, въз основа на която препоръчва вида и формата на обучение; вида на ресурсното осигуряване и подпомагане; детската градина или училището, които са подходящи за обучението на детето.
За процедурата по представяне на дете/ученик пред ЕКПО и неговото оценяване може да получите информация в детските градини/училища, Ресурсен център – гр. Търговище и на тел: 0601/6-28-36 Стефан Станчев – старши експерт по организация на средното образование.
За обективно оценяване на потребностите и възможностите на детето/ученика са необходими следните документи:
1. Молба от родител/настойник, попечител или от директор на специализирана институция за деца.
2. Медицински документи , издадени от съответните лекари-специалисти, с приложени резултати от проведените медицински консултации и изследвания в зависимост от увреждането или нарушението на детето.
3. Психолого-педагогическа характеристика на детето от учителя на групата в детската градина или от класния ръководител.
4. Удостоверение за раждане.
5. Творчески работи на детето – писмени работи, рисунки и други материали.
6. Други документи: изследвания, заключения от други специалисти, с които е извършена консултация/ по преценка на екипа/. ЕКПО към РИО извършва първична оценка на потребностите и възможностите на детето/ученика и попълва Карта за първична оценка на общото развитие на дете или ученик със специални образователни потребности.
Първичната оценка на детето/ученика със специални образователни потребности се извършва в присъствието на родител/настойник. След извършване на комплексното педагогическо оценяване, ЕКПО препоръчва на децата/ учениците със СОП и/или с хронични заболявания обучение в съответните детски градини и училища, като определя вида и формата на ресурсното подпомагане. С съответните детски заведения и училища с децата/учениците работят екипи от специалисти, които извършват наблюдение и оценка на динамиката в развитието им и изготвят индивидуална образователна програма за тяхното обучение и развитие. Нормативни актове, в които са определени условия по интегрирането на деца/ученици със специални образователни потребности:
1. Закон за народната просвета;
2. Правилник за прилагане на закона за народната просвета;
3. Закон за интеграцията на хората с увреждания;
4. Правилник за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания;
5. Наредба № 1/23.01.2009 г. за обучението на децата и учениците със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания.
Институции, ангажирани с интегрирането на деца със специални образователни потребности:
1. Министерство на образованието и науката;
2. РИО - Търговище;
3. Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със СОП в град Търговище;
4. Детски градини и училища на територията на област Търговище.

РИО - Търговище работи успешно в партньорство с:
- Министерство на труда и социалната политика;
- Министерство на здравеопазването;
- Агенция за хората с увреждания;
- Държавна агенция „Закрила на детето”;
- Агенция ”Социално подпомагане”;
- Oбщините на територията на област Търговище;
- Районните администрации и неправителствени организации.

________________________________________


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ЦДГ, ОДЗ И
УЧИЛИЩАТА В
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организиране на дейностите по приема на ученици за учебната 2014/2015г. в СОУ с профилирани паралелки, профилирани и професионални гимназии след завършен седми клас Ви уведомяваме:
Във връзка с приема на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в детските градини и училищата, Ви информирам:
1. Съгласно чл.21, ал.1 и ал.2 и чл. 27 от ЗНП и чл. 26, ал.1 и ал.2 и чл.37 от ППЗНП, деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания постъпват в детските градини и училищата които са задължени да ги приемат за обучение.
2. Съгласно чл.13, ал.1 от Наредба №1/23.01.2009 г. на МОН за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, Екипът за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО) към РИО – Търговище прави първична оценка на общото развитие на детето или ученика, за да препоръча вида и формата на обучение, за да осигури на детето подкрепяща среда, което се изразява в осигуряването на съответния специалист (ресурсен учител, психолог, логопед). Ако детето/ученикът е с хронично заболяване и не се нуждае от подобна подкрепа (ресурсен учител, психолог, логопед), се кандидатства в съответната детска градина или училище с приложени ТЕЛК или решение от ЛКК, които доказват хроничното му заболяване. Съгласно горецитирания член от ППЗНП, учебното заведение е задължено да запише детето или ученика.

 

Стефан Станчев
председател на ЕКПО
към РИО Търговище

 

 

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Обучение на деца със СОП