Облачните технологии в образованието РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Облачните технологии в образованието

За образованието сме свикнали да говорим като за една консервативна система, трудно поддаваща се на промяна. Онова, което се случва в не малка част от училищата на територията на област Търговище, измества постепенно тази представа като дава приоритет на бързи и в унисон със съвремието промени. В тази връзка търсенето и внедряването в управлението на образованието и в учебния процес на нови технологии и стратегии, водещи до подобряване качеството на образованието, е акцент в работата на екипа на инспектората по образование. Ето защо в периода 09.03.2015 г. – 11.03.2015 г. в Арбанаси се проведе работна среща-семинар, в която взеха участие служители на инспектората и директори на училища от областта.
На срещата обучителите от сертифицирания учебен център на СТЕМО г-н Калин Киров и г-н Илко Ангелов  представиха, използвайки интерактивен дисплей, нови технологии в образованието чрез продуктите на Microsoft. Практическото приложение на Office 365 в образованието (изключително актуално в бизнеса), прави училището част от облака и по този начин усвояването на учебното съдържание и администрирането се управляват чрез най-новите технологии.
Г-жа Марина Димитрова – директор на ОУ „Любен Каравелов” град Попово, презентира пред присъстващите тази иновативна практика, внедрена от месец в нейното училище. Тя показа нови възможности за взаимодействие ръководство-учители, учители-възпитатели, учители-ученици, ученици-ученици чрез облачните технологии. Демонстрирани бяха възможности за календарно планиране и проследяване на изпълнението, изграждане на екипни групи, работа в учебен час, работа по проекти, тестово изпитване и анализиране на резултати, работа на учителите като класни ръководители. Г-жа Димитрова коментира и възможностите чрез облака на училището да бъде оптимизирано взаимодействието с родителите и други заинтересовани страни – нещо, което предстои да бъде въведено в училище „Любен Каравелов” Попово.
През втория ден на работната среща-семинар бяха обсъдени въпроси, свързани с изведени тенденции от контролната дейност на РИО, и коментирани идеи за развитие на силните страни и намаляване въздействието на слабите страни или избягването им. В презентациите се поставиха проблеми за задълженията по Наредба № 4/16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, за целодневната организация на учебния процес в училища, които не са средищни, за завършването на етап и степен на образование на ученици със СОП, обърна се внимание на законосъобразността при издаване на дипломи за средно образование. Интерес предизвика информацията за средна брутна работна заплата и среден размер на ДТВ в областта.
Последния ден работата продължи по въпросите за мотивиране на учениците за учебна дейност чрез оценяване на знанията им по математика при работата им по проекти, беше представен задълбочен анализ на организацията и насочеността на обучението по български език и литература в гимназиален етап за успешно представяне на държавния зрелостен изпит по предмета, анализира се състоянието на планирането и организирането на познавателната дейност на учениците в часовете за ЗИП по природни науки. Работната среща-семинар завърши с дискусия по предстоящи пред училищата задачи – дейности по организиране на държавните зрелостни изпити, националното външно оценяване и предстоящото оценяване на учениците от Х клас по информатика. Беше дадена информация за участието на учители от региона в психологично проучване на факторите, влияещи на учебния процес, което ще бъде извършено от Института за изследване на населението и човека.

Дарина Георгиева
Началник на отдел ИОМД
РИО - Търговище

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Облачните технологии в образованието